Kalendarium

Pokaż archiwalne Okresy zamknięte*
01 /02 2016
-
15 /02 2016
29 /04 2016
-
13 /05 2016
02 /08 2016
-
16 /08 2016
31 /10 2016
-
14 /11 2016
16 /03 2015
-
16 /05 2016

* Pojęcie okresów zamkniętych

„Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi” wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych. Zgodnie z art. 159 ust. 1a Ustawy, osoby posiadające dostęp do informacji poufnej z racji zatrudnienia (wyszczególnione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) „nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi”.

  • w przypadku raportów kwartalnych – okres zamknięty obowiązuje dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości
  • w przypadku raportu rocznego – okres zamknięty obowiązuje dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości